Thursday, May 28, 2009

41.CIJJADA CINTANAM

Reflections on Mind and Matter


CIJJADA CINTANAM
(Reflections on Mind and Matter)

Revealing the ecstatic experience of a realized soul, this work was written around 1881. Todakam is the metre of its original in Malayalam.

1
Ten million suns rising all at once
Eclipsing earth, water, fire and all else-
Such is thy ascendant presence;
Effulgent it ever should be.

2
Be it askance, give but a glance
From the corner of your two eyes,
O Uma’s spouse, and just by that
Win over matter
Which has no room to exist
In anything that seems to have being.

3
The being of the earth, fire,
The evenly flowing water,
As also air and space- in all these
Let me not wander about;
Instead, favour me which attaining
Union with your holy feet.
That state, for us, is quite sufficient.

4
Suffice it to say, beginning with mind,
All the five such as smell
That we become wakeful of
And upto the final grace-
All these together form
The domain of mind-stuff(cit) .
From the earth to utter darkness,
Alas extends the world of matter (Jada) .
The fusion of these two
Comprises everything.

5
Everyone holds the same doctrine;
“Effortlessly accomplished is this, ”
So said the sage Suka and others too.
The many find expression
Easily in ceaseless series.
Such is the maya mystery
Of the Lord, Ah, how great!

6
Great, lowly and the middling too,
Arising as all these are you.
O the Consciousness- space
Rising up like waveless ocean,
Save me from sinking
Into this maya dross
Making mind tempted and deluded
And all its balance lost,
Yet re-emerging at times,
Let me not thus drift about,
By granting thy Grace.

7
O Grace, O darkness that surrounds
Your own sacred form,
O effulgence, O space in between,
O the open space,
O core, O what within
The core as treasure dwells,
O the famed triple-city-burner!

8
Burning fire held aloft,
Your form seemingly descends
To the city named Chidambaram
And reigning in that mental space (Chidambaram)
You burn down the three cities,
What a marvel ever fresh!

9
O fresh mango fruit, O new nectar,
O confection sweet, O honey,
O luscious fruit, O rich juice,
O master mine ever sought
By Brahma, Vishnu and the like.
Yours lotus feet alone
Are my final refuge!

10
Refuge you alone are
For this humble supplicant,
O the one, Consciousness in essence,
Who took out the elephant’s skin
And donned it as fine cloth.
Kindly clear away
The kind of darkness
That is always treacherous
And grant this servant
Your own real Grace!

Translated by Muni Narayana Prasad
Narayana Gurukula Varkala India


Chijjada Chintanam ചിജ്ജഡ ചിന്തനം - Sri Narayana Guru

ഒരുകോടി ദിവാകരരൊത്തുയരും-
പടി പാരൊടുനീരനലാദികളും
കെടുമാറു കിളര്‍ന്നുകവരുന്നൊരു നി‍ന്‍-
വടിവെന്നുമിരുന്നു വിളങ്ങിടണം. 1

ഇടണേയിരുകണ്മുനനയെന്നിലതി-
ന്നടിയന്നഭിലാഷമുമാപതിയേ!
ജഡമിന്നിതുകൊണ്ടു ജയിക്കുമിതി-
ന്നിടയില്ലയിരിപ്പതിലൊന്നിലുമേ. 2

നിലമോടു നെരുപ്പുനിരന്നൊഴുകും
ജലമാശുഗനംബരമഞ്ചിലുമേ
അലയാതെയടിക്കടി ന‍ല്‍കുക നി‍ന്‍-
നിലയിന്നിതുതന്നെ നമുക്കു മതി. 3

മതിതൊട്ടു മണംമുതലഞ്ചുമുണര്‍-
ന്നരുളോളവുമുള്ളതു ചിന്മയമാം
ക്ഷിതിതൊട്ടിരുളോളമഹോ! ജഡമാ –
മിതുരണ്ടിലുമായമരുന്നഖിലം. 4

അഖിലര്‍ക്കുമതിങ്ങനെതന്നെ മതം
സുഖസാദ്ധ്യമിതെന്നു ശുകാദികളും
പകരുന്നു പരമ്പരയായ് പലതും
ഭഗവാനുടെ മായയഹോ! വലുതേ. 5

വലുതും ചെറുതും നടുമദ്ധ്യവുമാ-
യലയറ്റുയരുന്ന ചിദംബരമേ !
മലമായയിലാണു മയങ്ങി മനം
നിലവിട്ടു നിവര്‍ന്നലയാതരുളേ. 6

അരുളേ തിരുമേനിയണഞ്ഞിടുമീ-
യിരുളേ, വെളിയേ, യിടയേ, പൊതുവേ !
കരളേ, കരളിങ്കിലിരിക്കുമരും –
പൊരുളേ, പുരിമൂന്നുമെരിച്ചവനേ ! 7

എരികയ്യതിലേന്തിയിറങ്ങിവരും
തിരുമേനി ചിദംബരമെന്നരുളും
പൂരിതന്നിലിരുന്നു പുരംപൊരിചെ-
യ്തരുളുന്നതുതന്നെയൊരദ്ഭുതമാം. 8

പുതുമാംകനി പുത്തമൃതേ, ഗുളമേ,
മധുവേ, മധുരക്കനിയേ, രസമേ,
വിധിമാധവരാദി തിരഞ്ഞടുമെന്‍
പതിയെ, പദപങ്കജമേ ഗതിയേ. 9

ഗതി നീയടിയന്നു ഗജത്തെയുരി-
ച്ചതുകൊണ്ടുടചാ‍ര്‍ത്തിയ ചിന്മയമേ,
ചതിചെയ്യുമിരുട്ടൊരുജാതി വിടു-
ന്നതിനിന്നടിയന്നരുളേകണമേ. 10

0 comments:

Post a Comment